>
>
RHoK Academie Brussel
< class="block block-menu block-menu-secondary-menu block-menu-menu-secondary-menu odd block-without-title" id="block-menu-menu-secondary-menu"> < class="block block-locale block-language block-locale-language even block-without-title" id="block-locale-language">
< class="block block-search block-form block-search-form odd block-without-title" id="block-search-form">

Zoekveld

>
>
< class="block block-views block-nodequeue-1-block-1 block-views-nodequeue-1-block-1 odd block-without-title" id="block-views-nodequeue-1-block-1"> < class="block block-system block-menu block-main-menu block-system-main-menu even block-without-title" id="block-system-main-menu"> < class="block block-views block-locaties-block block-views-locaties-block odd block-without-title" id="block-views-locaties-block">
>

Schoolreglement

< class="block block-system block-main block-system-main odd block-without-title" id="block-system-main">

 
Schoolreglement
van de Academie voor Beeldende Kunsten RHoK Etterbeek/Sint-Pieters-Woluwe
Scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs

Beslissingsnummer Raad van Bestuur SGR8/RvB/B/10095

Dit reglement is vrij te consulteren op de website van RHoK www.rhokacademie.be
Bij inschrijving tekenen de leerlingen/ouders voor akkoord met de inhoud ervan.
De aansprakelijkheid bij schade of ongeval geeft aanleiding tot de strakke vorm van het reglement.

De leiding en het beheer van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Het GO wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die elkaar aanvullen, maar die elk hun eigen bevoegdheden hebben.

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.
De schoolraad is samengesteld uit:
    • ouders en meerderjarige leerlingen verkozen respectievelijk door de ouders van de minderjarige leerlingen en door de meerderjarige leerlingen
    • personeelsleden verkozen door het personeel;
    • gecoöpteerde leden uit de lokale culturele milieus;
De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.
Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door:
    • een algemene vergadering
    • een raad van bestuur
    • een algemeen directeur
    • een college van directeurs
De algemeen directeur, de heer Jacky Goris, kan worden aangeschreven op volgend adres:
Oudstrijderslaan 220
1140 Evere
telefoon: 02/702.30.61
mailadres:  sgr8@g-o.be
website: www.scholengroepbrussel.be

De Raad van Bestuur van de scholengroep Brussel bestaat uit volgende leden :
Julien Meganck, voorzitter
Anne Baert
Luc Crahaij, ondervoorzitter
Raphaël Devos
Tony Mary
Bert Mosselmans
Jean Schoysman, ere-voorzitter
Jeffrey Tyssens
Ludy Van Buyten
Jacky Goris, algemeen directeur


De voorzitter van de Raad van Bestuur van de Scholengroep kan aangeschreven  worden op volgend adres : Oudstrijderslaan 200, 1140  Evere

Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder bevoegd
Adres: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Gebouw ‘Alhambra’, Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel, Telefoon: (02) 790 92 00, Fax: (02) 790 92 01, E-mail via:  rago@rago.be


Artistiek project van de academie

Het onderwijs, verstrekt aan onze Academie, behoort tot het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) dat niet onderworpen is aan de leerplicht, maar aan de eigen regelgeving.

Het is artistiek onderwijs dat leidt naar artistieke en ambachtelijke vorming.
Het richt zich vooral op het individu, waarbij tegelijkertijd en evenwaardig heel wat facetten van de persoonlijkheidsvorming worden aangesproken.  Het onderwijs in de Beeldende Kunsten heeft bijgevolg een integraal vormende waarde.

Het Deeltijds Kunstonderwijs vervult een brede maatschappelijke opdracht: het respecteert elke vorm en graad van kunstbeoefening, zonder onderscheid te maken tussen amateur- en professionele kunst.

Het onderwijs is principieel toegankelijk en bereikbaar voor iedereen.

Er zijn 4 graden:
    • lagere Graad:                van 6 tot 11 jaar,               2 lesuren per week.
    • middelbare Graad:        van 12 tot 17 jaar,             4 lesuren per week.
    • hogere Graad:               vanaf 18 jaar,                  10 lesuren per week.
    • specialisatiegraad:        na de hogere Graad,         8 lesuren per week.

- De lagere en middelbare Graad omvatten 6 leerjaren.
- De hogere Graad omvat 4 leerjaren.
- De specialisatiegraad omvat 2 leerjaren.

- De leerlingen die met vrucht in het laatste jaar van elke graad slagen, ontvangen
  een getuigschrift m.b.t. de behaalde graad.

- Per graad mag men in dezelfde optie maar 1x overzitten.

De praktische informatie hieromtrent is te vinden in algemene en verschillende optiefolders, evenals op de website van de academie www.rhok-academie.be.


Inschrijving

    • De lessen starten op 1 september.  
    • De inschrijvingsperiode loopt van 1 tot 30 juni en van de laatste week van augustus tot en met 30 september (uiterste datum).

De inschrijving is slechts geldig wanneer het verschuldigde inschrijvingsgeld is betaald.
Bij verminderd inschrijvingsgeld, dient het rechtsgeldig bewijs te zijn toegevoegd, zo niet is het normale tarief van toepassing.
Verandering van optie is uitsluitend mogelijk tot 31 januari.
Het inschrijvingsgeld is niet terugvorderbaar na 30 september.
Het bedrag van het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks bepaald overeenkomstig de regelgeving van de scholengroep en wordt ad valvas meegedeeld.
Voor sommige opties, die veel investeringen vergen, kan een extra bijdrage gevraagd worden.


De maximumfactuur

Het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks bepaald door het Ministerie van Onderwijs en de bijdrage(n) worden eveneens jaarlijks  bepaald door de Raad van Bestuur van de scholengroep.
Deze bijdrage wordt gebruikt voor het onderhoud, de herstelling, de vervanging en indien mogelijk de uitbreiding van het machinepark in de verschillende opties.

Het inschrijvingsgeld dekt voor de lesuren van de optie (lagere 2u/week en middelbare graad 4u./week, hogere graad 10u./week en specialisatie 8u./week):
    • het gebruik van de lokalen en infrastructuur van de optie waarvoor men ingeschreven is;
    • het gebruik van machines, ovens en andere uitrusting voorzover bepaald in het leerplan van de optie waarvoor men is ingeschreven;
    • de begeleiding door leraars.

Het inschrijvingsgeld dekt niet:
    • het verbruiksmateriaal zoals bv. papier, klei, hout, ijzer, brons, glas enz.;
    • het restaureren van werken;
    • eigen gereedschappen;
    • didactische uitstappen en studiereizen.

Het inschrijvingsgeld is niet terugvorderbaar na 30 september


Regelmatige leerling

Het statuut van regelmatige leerling verleent het recht op het behalen van een officieel studiebewijs.

Je bent een regelmatig leerling als je:
    • voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot het leerjaar waarin je bent ingeschreven,
    • alle lessen, verbonden aan  het betreffende leerjaar, regelmatig volgt voor de hele duur van een schooljaar,

De leerling die niet regelmatig aanwezig is of tijdig ziekteattesten binnenbrengt, wordt bij de telling van 1 februari geschrapt en kan dat schooljaar geen les meer volgen.
Onze schoolverzekering laat niet toe dat er cursisten aanwezig zijn in het atelier zonder begeleidende leraar en buiten de officiële uren van het lessenrooster.


Vrije leerling

In uitzonderlijke gevallen kan iemand als vrije leerling toegelaten worden tot de lessen die aan regelmatige leerlingen worden gegeven, op voorwaarde dat die vrije leerlingen het normale lesverloop niet storen en geen afbreuk doen aan de normale rechten van de regelmatige leerlingen.
Vrije leerlingen kunnen deelnemen aan de proeven maar kunnen geen attesten of getuigschriften behalen.
De academie behoudt zich het recht voor om het te betalen inschrijvingsgeld te bepalen.


Afwezigheden

De leerling / de ouders verbinden er zich toe bij afwezigheid de school binnen de week te verwittigen.  
Voor meerdere afwezigheden, of voor de afwezigheid voor langere periode wegens ziekte, wordt een doktersbewijs geëist.
De leerlingen die 1/3 van de lessen niet hebben bijgewoond zonder dat hun afwezigheid gewettigd was, worden op 1 februari geschrapt en automatisch als niet geslaagd beschouwd. Zij kunnen dat schooljaar dan ook geen les meer volgen.


Evaluatie – proeven

Aan het einde van de lagere graad, aan het einde van het vijfde en zesde leerjaar van de middelbare graad en aan het einde van het vierde jaar hogere graad en tweede jaar specialisatiegraad worden in juni overgangsproeven of eindproeven georganiseerd.
De beoordeling van het vak specifiek artistiek atelier gebeurt door een examencommissie samengesteld als volgt :
1° Voor het 4de jaar hogere graad en het 2de jaar specialisatiegraad : de directeur, de vakleraar en ten minste één deskundige van buiten de instelling;
2° Alle andere proeven : de directeur en de vakleraars;
3° De directeur is ambtshalve voorzitter van alle examencommissies binnen zijn instelling. Hij kan zich laten vervangen door een afgevaardigde.


Studiewerken van de leerlingen

Alle werken, van welke aard dan ook, die zich op de school bevinden, worden als studiemateriaal beschouwd dat in een artistieke onderzoekscontext, onder leiding van de betrokken leerkrachten, tot stand is gekomen.
Hierdoor wordt de maker van het werk als auteur beschouwd en de leerkracht, die de school vertegenwoordigt, co-auteur.

Binnen deze specifieke overeenkomst verbinden de leerlingen zich ertoe, indien hier door de school om wordt gevraagd, deze werken vrij ter beschikking te stellen voor didactische, pedagogische en p.r.-doeleinden, dit zowel binnen als buiten de school.

De duur van het co-auteurschap wordt beperkt tot één kalenderjaar na het afstuderen van de student.

Voor zolang het co-auteurschap geldig is, verplichten de beide partijen zich ertoe, gezamenlijk vermeld te worden op en in alle aanverwante aankondigingen en publiciteit.


Aansprakelijkheid
De school kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de studiewerken.

Tentoonstellingen.
De selectie, waarvoor de studenten vrijwillig hun studiewerken ter beschikking stellen, gebeurt uitsluitend door de directie, de leraars en eventueel, een ad-hoc- commissie.
Werken die voor  selectie in aanmerking komen blijven ter beschikking van de school tot na de omschreven tentoonstellingen die binnen de termijn van het co-auteurschap vallen.

Bewaring en opslag.
Geen enkel studiewerk, buiten datgene waar een uitdrukkelijke overeenkomst over bestaat, kan of mag in de school worden opgeslagen.
Geselecteerde werken, die na het vervallen van het co-auteurschap niet door de auteur zijn opgehaald, worden ontegensprekelijk eigendom van de school.
Indien er onkosten moeten worden gemaakt aan het opruimen of verwijderen van deze werken, erkennnen de betrokken auteurs bij dezen de volledige aansprakelijkheid.


Wet op de privacy

Het schoolbestuur leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de privacywetgeving.

De school gebruikt geen verborgen camera’s, tenzij met het oog op het vastleggen van feiten of handelingen die schade toebrengen aan personen of voorwerpen binnen de instelling.  Er moeten ernstige en gestaafde vermoedens bestaan omtrent deze feiten en handelingen.

De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij bij een schoolverandering waarbij documenten die relevant zijn voor de ontwikkelings- en welzijnskansen van de leerling aan de nieuwe school zullen worden meegedeeld, indien deze school daarom vraagt.

Afbeeldingen, foto’s en klaswerkjes van leerlingen kunnen worden gepubliceerd in papieren documenten of op de schoolwebsite, tenzij de betrokken ouders hiervoor schriftelijk hun toestemming weigeren.

Het verbod op het dragen van opzichtige religieuze en politieke symbolen

Het is verboden kledij, tekens of symbolen te dragen of tatoeages aan te brengen
    • die niet in overeenstemming zijn met het democratisch en humanistisch gedachtegoed en met de principes vooropgezet in het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs;
    • die een inbreuk plegen op de goede zeden of provocatief zijn;
    • waarmee de leerlingen zichtbaar een religieuze of levensbeschouwelijke aanhorigheid of overtuiging uitdrukken.

Dit verbod geldt in alle omstandigheden voor de leerlingen, de leerkrachten  en voor stagiair-leerkrachten.

Uitzondering op deze algemene regel vormen de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken die de tekenen van levensovertuiging mogen dragen tijdens en buiten hun lessen maar niet wanneer deze personeelsleden andere pedagogische opdrachten uitvoeren waarbij ze aan waarden-, kennis- of visieoverdracht doen.  In dat laatste geval moeten zij de neutraliteit respecteren en mogen ze geen levensbeschouwelijke kentekenen dragen.

Het verbod geldt op het hele domein van de school, zowel binnen als buiten het schoolgebouw.  Het geldt eveneens bij uitstappen, extra muros-activiteiten en geïntegreerde werkperiodes in schoolverband
Ordemaatregelen

De leerling dient zich ten aanzien van de andere leerlingen, het personeel van de academie, derden, materiaal, gereedschap en de infrastructuur, respectvol te gedragen.  De leerling draagt/ de ouders dragen de volle verantwoordelijkheid voor toegebrachte schade.

De verwijdering
 
    • De leraar kan een leerling uit de klas verwijderen als zijn gedrag het lesgebeuren stoort.
    • De directeur of zijn afgevaardigde kan een leerling voorlopig uit de school sluiten als de feiten een dergelijke omvang aannemen dat men er zelfs aan denkt hem later definitief uit de school te verwijderen. Deze voorlopige maatregel geldt zolang het onderzoek duurt en indien het belang van het onderwijs dit vereist.
 

Tuchtmaatregelen

De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel nemen als het gedrag werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengt.
De directeur of zijn afgevaardigde zal dus slechts tuchtmaatregelen nemen als de maatregelen van orde geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Hieronder vallen overtredingen zoals opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen of diefstal plegen.

Andere maatregelen
    • Het rookbeleid van de academie moet strikt opgevolgd worden.
    • Zonder voorafgaande toestemming van het instellingshoofd, mogen in de gebouwen geen geschriften, affiches, pamfletten e.d. worden opgehangen, of verspreid.
    • Binnen de voorziene lestijden hebben uitsluitend de leraar en de leerlingen toegang tot de lokalen.
    • De academie kan niet aansprakelijk worden gesteld als de leerling zich aan het voorziene toezicht onttrekt of verboden terrein betreedt.
    • Minderjarige leerlingen mogen de school niet verlaten zonder geschreven toestemming en toelating van de directie.
    • De school organiseert geen toezicht voor en na de lessen.
    • Na het beëindigen van de les is de schooldirectie niet meer verantwoordelijk.
 

Bezoekers

Iedereen die geen leerling is noch tot het personeel behoort dient zich aan te melden op het secretariaat en kan desgevallend onder begeleiding de school bezoeken.
De academie kan niet aansprakelijk worden gesteld als de leerling zich aan het voorziene toezicht onttrekt.  Minderjarige leerlingen mogen de school niet verlaten zonder geschreven toestemming en toelating van de directie.


De klachtenprocedure voor ouders en leerlingen

1. Beroepsprocedure bij betwisting van een beslissing van de examencommissie
    • Als leerlingen de beslissing van de examencommissie niet kunnen aanvaarden, kunnen zij binnen vijf werkdagen na de mededeling van de eindbeslissing hun bezwaren bekendmaken. Dit kan via een persoonlijk onderhoud met de voorzitter van de examencommissie of zijn afgevaardigde.
    • Tijdens bovenvermeld onderhoud zal de leerling inzage krijgen in het dossier en worden de elementen aangegeven die geleid hebben tot de genomen beslissing.  De directeur of zijn afgevaardigde stelt een verslag op van dit onderhoud, dat wordt toegevoegd aan het evaluatiedossier van de leerling.
Er zijn drie mogelijkheden:
    • De leerling /  ouders zijn ervan overtuigd dat de examencommissie de juiste beslissing heeft genomen en dan is de betwisting van de baan.
    • De voorzitter van de examencommissie of zijn afgevaardigde meent dat de leerling / de ouders redenen aandragen die het overwegen waard zijn. In dit geval roept hij de delibererende examencommissie zo spoedig mogelijk opnieuw bijeen en wordt de aangevochten beslissing opnieuw overwogen
    • De examencommissie kan dan ofwel haar beslissing herzien en dan is het probleem opgelost, ofwel haar beslissing handhaven en dan blijft het probleem bestaan.

    • Als de delibererende examencommissie opnieuw bijeenkomt, zal deze het resultaat van de bespreking schriftelijk en gemotiveerd aan de leerling/de ouders meedelen, ongeacht het resultaat van de deliberatie.
De voorzitter van de examencommissie of zijn afgevaardigde meent dat de aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende examencommissie noodzakelijk maken. Dit wordt gemotiveerd aan de leerling /d e ouders meegedeeld. Wanneer zij het daarmee oneens zijn en de genomen beslissing onjuist blijven vinden, blijft de betwisting bestaan.
    • Als de betwisting blijft bestaan, kan de leerling / kunnen de ouders binnen een termijn van drie werkdagen nadat de nieuwe beslissing van de examencommissie werd meegedeeld, hiertegen beroep instellen bij de algemeen directeur van de scholengroep.  Dit gebeurt via aangetekend schrijven en wordt gericht aan de heer Jacky Goris, algemeen directeur, Oudstrijderslaan 200 te 1140 Evere.
    • De algemeen directeur hoort binnen drie werkdagen na ontvangst van dit aangetekend schrijven de betrokken klager en de directeur.  De directeur bezorgt het evaluatiedossier van de leerling aan de algemeen directeur.
    • Op basis van deze gesprekken en van het evaluatiedossier kan de algemeen directeur beslissen een beroepscommissie op te richten waarin personeelsleden en/of directeurs van andere scholen zetelen, een vertegenwoordiger van het CLB en van de pedagogische begeleidingsdienst en een personeelslid van de juridische dienst van het gemeenschapsonderwijs.  Deze leden maken geen deel uit van de delibererende examencommissie die de betwiste beslissing nam.
    • De beroepscommissie beraadslaagt geldig als ten minste drie leden aanwezig zijn. In het belang van het onderzoek kan ze om het even wie horen. De beroepscommissie motiveert haar adviezen en maakt ze over aan de algemeen directeur.
    • De leden van het college van directeurs van het betrokken onderwijsniveau (dit wil zeggen van het basis-, secundair of deeltijds kunstonderwijs) beslissen of de delibererende examencommissie al dan niet opnieuw moet samenkomen.
    • Moet zij niet opnieuw samenkomen, dan deelt de algemeen directeur dit onmiddellijk schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders mee.
    • Moet zij wel opnieuw samenkomen, dan moet hij een definitieve beslissing nemen uiterlijk op 20 september. Deze beslissing wordt binnen drie werkdagen via aangetekend schrijven en gemotiveerd aan de ouders meegedeeld.
    • Binnen het Gemeenschapsonderwijs is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing.
    • Als de beroepsprocedure binnen het Gemeenschapsonderwijs is uitgeput, kan de leerling / kunnen de ouders evenwel een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen binnen een termijn van zestig kalenderdagen nadat zij kennis namen van de beslissing van de leden van het college van directeurs respectievelijk van de examencommissie.
    • De procedure heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de beslissing waarmee de leerling / de ouders het niet eens zijn onmiddellijk uitgevoerd kan worden.

2. Klachtenprocedure bij orde- en tuchtmaatregelen
Wij hopen dat het nooit zover zal komen, maar het blijft natuurlijk mogelijk. Als democratische school voorzien wij de mogelijkheid op te komen tegen onze beslissingen betreffende tuchtmaatregelen. U kunt volgens duidelijke regels beroep aantekenen tegen beslissingen waarmee u niet akkoord gaat.

    • De directeur is bevoegd om tuchtmaatregelen te nemen. Vooraleer de beroepsprocedure te kunnen optarten, moet u gebruik maken van uw recht op overleg met de directeur of zijn afgevaardigde.
    • U dient uw klacht aan de directeur te richten binnen de vijf werkdagen nadat de beslissing van de directeur werd meegedeeld.
    • Indien het antwoord van de directeur op uw klacht u niet bevredigt, kan u beroep aantekenen bij de algemeen directeur. Dit gebeurt via aangetekend schrijven en op gemotiveerde wijze en uiterlijk binnen de zeven werkdagen na de dag waarop het antwoord van de directeur werd ontvangen. U richt dit beroep aan:
De heer Jacky Goris, algemeen directeur scholengroep Brussel,
Oudstrijderslaan 200, 1140 Evere.
    • De algemeen directeur hoort de klager en het instellingshoofd en kan op basis van deze gesprekken beslissen een beroepscommissie samen te roepen. Deze behandelt het beroep binnen een termijn van drie werkdagen.
    • De beroepscommissie bestaat uit een aantal directeurs van andere scholen of leerkrachten die echter niet verbonden zijn aan deze school. De directeur die de tuchtmaatregel heeft uitgesproken, maakt geen deel uit van deze beroepscommissie.
    • De beroepscommissie hoort zowel  klager als instellingshoofd en bezorgt binnen de drie werkdagen een gemotiveerd advies aan de algemeen directeur, die op grond hiervan een beslissing neemt.
    • De algemeen directeur deelt zijn beslissing binnen de drie werkdagen na ontvangst van het advies van de beroepscommissie mee aan de klager en aan de directeur.
    • Indien u zich met de beslissing van de algemeen directeur, gebaseerd op het gemotiveerd advies van de beroepscommissie, niet kan verzoenen, kan u in laatste instantie beroep aantekenen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur, via aangetekend schrijven en binnen de zeven werkdagen volgend op de ontvangst van de beslissing van de algemeen directeur.
U richt dit beroep aan :
De heer Julien Meganck, voorzitter Raad van Bestuur van scholengroep Brussel, Oudstrijderslaan 200, 1140 Evere.
    • De voorzitter van de Raad van Bestuur agendeert de klacht op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en kan beslissen de klager te horen.  Binnen de drie werkdagen na deze vergadering bezorgt de algemeen directeur de conclusies van de bespreking van de klacht schriftelijk aan de klager.
    • Na de definitieve uitspraak van de Raad van Bestuur, is er binnen het Gemeenschapsonderwijs geen verder beroep meer mogelijk.
    • Na uitputting van de hierboven beschreven beroepsprocedure kunt u evenwel, indien de bestreden beslissing als een administratieve rechtshandeling moet worden beschouwd, een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zestig kalenderdagen nadat u kennis nam van de beslissing van de Raad van Bestuur.
    • De procedure heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de beslissing waarmee u het niet eens bent onmiddellijk uitgevoerd kan worden.

3. Algemene klachtenprocedure
    • U kan tevens klacht indienen bij de directeur van de school aangaande allerhande andere feiten die geen aanleiding hebben gegeven tot een orde- of tuchtmaatregel.  Dit dient te gebeuren binnen zeven werkdagen nadat u deze feiten constateerde.
    • Indien het antwoord van de directeur op uw klacht u niet bevredigt, kan u uw klacht overmaken aan de algemeen directeur, via een aangetekend schrijven en binnen zeven werkdagen na ontvangst van het antwoord van de directeur.
    • Daarna kan u zich ten slotte nog richten tot de voorzitter van de Raad van Bestuur, zoals beschreven in de klachtenprocedure inzake orde- en tuchtmaatregelen.  Ook hier is de Raad van Bestuur van scholengroep Brussel de laatste instantie binnen het Gemeenschapsonderwijs waar u in beroep kan gaan.
    • Daarna staat het u opnieuw vrij een annulatieverzoek of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State in te dienen indien de bestreden beslissing als een administratieve rechtshandeling moet worden beschouwd.  Dit moet gebeuren binnen een termijn van zestig kalenderdagen nadat u kennis nam van de beslissing van de Raad van Bestuur.
    • De procedure heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de beslissing waarmee u het niet eens bent onmiddellijk uitgevoerd kan worden.

Algemene opmerking: klachten die gericht worden aan de Vlaamse Ombudsdienst of aan het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs, worden automatisch doorgestuurd naar de algemeen directeur van scholengroep Brussel.
Het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs heeft ingevolge de bepalingen van het Bijzonder Decreet van het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 immers op het vlak van klachtenbehandeling met ingang van 1 januari 2000 zijn bevoegdheden volledig overgedragen aan de scholengroepen.


Veiligheid

De leerlingen zijn verplicht de aangeduide, reglementaire veiligheidsvoorschriften van de academie te volgen en in te staan voor hun eigen beveiliging en die van hun medeleerlingen.
Het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes en dergelijke kan verboden worden wanneer de veiligheid dit vereist.

Bij brandalarm dienen de evacuatierichtlijnen strikt opgevolgd te worden
U moet doorgangen altijd vrijlaten en u mag geen hinderende voorwerpen laten rondslingeren.


Dit reglement is door de Raad van Bestuur van Scholengroep Brussel bekrachtigd Wijzigingen kunnen enkel bij beslissing van de Raad van Bestuur van Scholengroep Brussel worden aangebracht.
Over alle niet door dit reglement geregelde gevallen beslist de bevoegde instantie:
de directie, de schoolraad en de Raad van Bestuur van Scholengroep Brussel.
 
Jacky Goris, algemeen directeur Scholengroep Brussel
Thierry Verhellen, directeur RHoK Etterbeek/Sint-Pieters-Woluwe

 

>